Utbildning

Alla kan utvecklas,  flytta fram sina positioner eller ta nästa steg snabbare med rätt hjälp till exempel coaching. Jag är bl a Internationellt Certifierad Coach och KBT (steg 1) utbildad. Min tillämpning präglas av ”hjälp till självhjälp”. Jag utmanar mina kunder med hem­upp­gifter mellan våra träffar. Förutom omvittnat snabba resultat erhåller mina kunder effektiva tanke­verk­tyg för fortsatt egen utveckling. Även modeller och verktyg direkt applicerbara på organisationen tillhandahålls.

Utbildning

Många bolag behöver hjälp utifrån för att få nya perspektiv, en neutral, proffesionell och inspirativ kraft! Jag erbjuder utbildning, kurser eller workshops inom:

 • Grupputveckling, själv-och gruppinsikter,  grupprocesser
 • Strategi och målnedbrytning. Målsamtal och Prestationer.
 • Det svåra samtalet, arbetsrätt och avtal
 • Konflikthantering, stresshantering, arbetsmiljö
 • Säljträning
 • Rätt mental inställning
 • Vision, spelregler, beslutsfattande och affärsidé
 • UGL-kurser
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Användarutbildning – STiL
 • Beslutsprocesser – hur man fattar effektiva beslut

Ytterligare information om och intresseanmälan till mina inspirerande och effektiva utbildningar hittar du på allautbildare.se.

Coachingområden
Jag coachar effektivt, strukturerat och resultatinriktad inom t ex:

 • Framgångsrikt Ledarskap (nytillsatta chefer, erfarna chefer, projektledare)
 • Medarbetarskap (en eller flera medarbetare)
 • Grupputveckling (Jaget-Laget-Bolaget, Vikten av att stärka kommunikationen, samverkan och förmågan att tänka och agera nytt. Gäller för ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper, styrelser)
 • Vision, strategi, värderingar och organisationskultur
 • Organisationsutveckling
 • Konflikthantering (vid t ex trepartssamtal där chef och medarbetare har stött på svårigheter)
 • Karriärutveckling/navigering – 3 eller 6 månader
 • Outplacementprogram för chefer – 12 månader
 • Situationsanpassad coaching – 6 månader
 • Självförtroende, självkänsla  och pardialog
 • Affär och verksamhetsutveckling

Coaching/utbildning till sjöss  (Excellent Coaching, training, support on board, in action)

Jag erbjuder coaching till sjöss, i docka/hamn, vid kaj, för besättningsteam, ledning och individ ombord på fartyg, oljeplattform eller liknande miljö.

När besättningsteam arbetar ombord under en period/turn är det inte helt ovanligt att behov av coaching, utbildning och stöd uppstår. Det kan bero på arbetsmiljön, stress, distans från familj och övriga, kommunikationssvårigheter mellan enskilda individer, begränsad rörlighet m.m.

Behoven handlar allt som oftast om  motivationhöjande insatser,  att stärka insikter om ”mig själv” och övriga i besättningen, konflikthantering, facilitering av workshop eller kortare ut­bild­ningar i t ex mål och prestation, identifiera nya attraktionsfaktorer för besättningar, kom­pe­tens­utveck­lings­frågor, konstruktiv feedback, ”svåra samtal”, injektions-/inspi­ra­tions­före­läsning, standards och säkerhetsfrågor …

… då står jag startready och kommer ut direkt till er med kort varsel (med bara någon/­några dagars varsel). Naturligtvis förlägger vi besättningsaktiviteter till den tidpunkt då det är som lugnast oavsett när på dygnet.